ایده کارآفرینانه:
"ارائه شناسنامه ژنتیکی، اطلاعات کاربردی ژنومیک و برنامه های تخصصی مرتبط با آن."

 

 

 

             امیرحسین ودادیان
                 (مدیر عامل)

 

 

 

 

 

چشم انداز:
"به هر نوزاد ایرانی که چشم به جهان می گشاید یک شناسنامه ژنتیکی بدهیم."

 

 

 

                  اسحاق پارسا
               (مدیر اقتصادی)

 

 

 

 

 

شعار:
" ایجاد رضایت از شناخت هویت ژنتیکی منحصر به فرد هر شخص هدف ما می باشد."

 

 

 

                 علی کاشانی
          (مدیر روابط عمومی)

 

 

 

 

 

 

بالا