پهلوان علی تبریزی
         (سر مربی بدنسازی)

بالا