دکتر امیررضا نعمتی
              (تحقیق و توسعه)

 

 

               

 

 

 

 

 

 


                 دانیال رامندی
              (تحقیق و توسعه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    امین افخمی
               (تحقیق و توسعه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                مسعود قاسمی
           (مسئول آزمایشگاه)

 

 

 

بالا