در آزمایشگاه های پیشرفته ProfessorDNA با استفاده از بررسی DNA افراد، اطلاعاتی از ژن های مرتبط با سه حوزه ورزش، تغذیه و روانشناختی بدست می آید. این اطلاعات به متخصصین ProfessorDNA این امکان را می دهد تا بر این اساس، به شخص تجربه لذت بخش شناسایی خود را بدهند. اطلاعات و برنامه های تخصصی به منظور ارتقاع عملکرد به مراجعین اهدا می شود تا آنها از طریق این آزمایش بتوانند به نقاط پنهان و ویژگی های پیکری و روانشناختی خود پی ببرند.


بالا